Delvano

Juridische informatie en algemene voorwaarden

 

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.delvano.com/. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Delvano NV, Kuurnsestraat 20-22 te 8531 Hulste. Onderneminngsnummer : BE 0405.329.940, RPM Kortrijk.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Delvano NV of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Delvano NV de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van Delvano NV of derden, verbindt u zich ertoe Delvano NV of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Delvano NV of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Persoonsgegevens

Delvano NV verzamelt geen persoonsgegevens tenzij die op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Delvano NV toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Delvano NV met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct e-mail per post. De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met Delvano NV contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de Delvano NV-klantendienst.

Uw elektronische contactgegevens kunnen door Delvano NV worden gebruikt voor direct e-mail marketing als u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer Delvano NV elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot de Delvano NV-klantendienst.
 

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Delvano NV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Delvano NV -website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Delvano NV staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Delvano NV is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, als die, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die die virussen kunnen veroorzaken. Delvano NV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Delvano NV heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van die websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Delvano NV houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina's.
 

Links naar de Delvano-website

Het aanleggen van hyperlinks naar de website www.delvano.com is alleen toegestaan voor zover die hyperlinks naar de homepage van de website leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Delvano NV. Het gebruik van deze website in websites of elementen van websites van derden (bv. door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

De website van Delvano NV is te raaadplegen via volende domeinen : www.delvano.com, www.delvano.be, www.delvano.info, www.delvano.biz, www.delvano.eu

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.